Plan zajęć

Grafik wszystkich zajęć sportowych, artystycznych i naukowych Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień znajduje się na stronie: www.mosjg.pl w zakładce – Sekcje ZPP-CWU.