Konkurs Plastyczny: “Jelenia Góra-miastem kultury,sportu  i rekreacji”

Konkurs Plastyczny: “Jelenia Góra-miastem kultury,sportu i rekreacji”

22 września 2020 0 przez mdk

Drodzy Przyjaciele

Zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym, w którym możecie przedstawić nam swoje pasje oraz to co kochacie robić w swoim życiu, swoje talenty, wszelką aktywność twórczą.

ORGANIZATOR: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

CELE KONKURSU:

– pogłębienie wiedzy o ciekawych miejscach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Jeleniej Górze

–  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,

–  popularyzacja form i technik plastycznych oraz doskonalenie warsztatu plastycznego,

–  uwrażliwienie na piękno naszej Małej Ojczyzny.

WARUNKI KONKURSU:

– w konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku 5-16 lat z placówek oświatowych Miasta Jeleniej Góry,

–  każda placówka biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 15 prac,

–  prace oceniane będą w grupach wiekowych: 5-6 lat, kl. I-III, IV-VI, VII-VIII,

–  format pracy: A3, A4

–  dowolna technika płaska (bez materiałów sypkich)

–  praca indywidualna

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:  Do 19 października 2020 r.

MIEJSCE: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień (przedtem Młodzieżowy Dom Kultury), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12,  58-500 Jelenia Góra

PRZEWIDYWANY FINAŁ KONKURSU: 27 października 2020 r.

MIEJSCE: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień (dawniej Młodzieżowy Dom Kultury), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12,  58-500 Jelenia Góra

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca i terminu finału konkursu

KRYTERIA OCENY:

–  zgodność z regulaminem,

–  oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu,

–  kreatywność autora,

–  samodzielność,

Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jurorów są ostateczne.

INFORMACE DODATKOWE:

Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień dla finalistów konkursu.

Praca powinna posiadać jednego autora, nie będą oceniane prace zbiorowe.

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich dostarczania do placówki.

Prace nie mogą być zrolowane.

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością organizatora z możliwością ich publikacji w celach promocyjnych.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, nagrań, zdjęć związanymi   z działaniami statutowymi placówki.

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru metryczki, drukowanym pismem lub wydrukiem komputerowym. Prosimy nie przytwierdzać metryczek do prac za pomocą zszywacza lub w inny sposób, który może uszkodzić pracę.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu prac oraz przejazdu finalistów konkursu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Imprez. Informacje o konkursie zostaną umieszczone również na stronie internetowej; www.mdkjelonek.pl oraz na Facebooku

Tel; 75 64 244 60

e-mail: konkursy_mdk@op.pl

                                                                                              Koordynator konkursu

                                                                                              Maciej Cytarzyński

                                                                                                    ZPP-CWU

METRYCZKA  KONKURSU PLASTYCZNEGO

P.T. „JELENIA GÓRA-MIASTEM KULTURY, SPORTU  I REKREACJI”

AUTOR PRACY

NAZWISKO…………………………………………………………………

IMIĘ…………………………………………………………………………

WIEK………………………………………………………………………..

NAZWA SZKOŁY………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

KLASA………………………………………………………………………

TYTUŁ PRACY………………………………………………………………

IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA……………………………………………

……………………………………………………………………………….

TELEFON OPIEKUNA/E-MAIL……………………………………………

………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na użyczenie wizerunku mojego dziecka (ucznia) oraz na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka (ucznia) w ramach działań statutowych placówki związanych z organizacją  i przebiegiem Miejskiego Konkursu Plastycznego: „Jelenia Góra-miastem kultury, sportu  i rekreacji”.

…………………………………………………………………………………..

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA