REGULAMIN ZAPISÓW DZIECI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK POZASZKOLNYCH CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN ZAPISÓW DZIECI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK POZASZKOLNYCH CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE

17 grudnia 2020 0 przez mdk

Półkolonie organizowane są dla dzieci kl. I-IV
Koszt półkolonii wynosi 150,00 zł za turnus
Terminy turnusów:
Turnus 1    od 04-01-2021 do 08-01-2021
Turnus 2    od 11-01-2021 do 15-01-2021Zapisy na półkolonie odbywają się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem
Harmonogram
l.p.    Data i godzina    działanie
1    16-12-2020 do 15.30    Ogłoszenie terminu zapisów
2    21-12-2020 godz. 8.00    Rozpoczęcie zapisów
3    22-12-2020 do godz. 15.30    Informacja zwrotna o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka
4    28-12-2020 godz. 12.00    Weryfikacja dokumentów i wpłat.
5    30.12.2020 do godz. 15.30    Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu dzieckaZasady
Zapisy dzieci na półkolonie odbywają się tylko drogą elektroniczną.
Zapisy rozpoczynają się 21 grudnia 2020 o godz. 8.00. Zgłoszenia przesłane przed godzina 8.00 nie będą uwzględniane. O wstępnym przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, a następnie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze oraz osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku wolnych miejsc następne przyjmowane są dzieci pobierające naukę w jeleniogórskich szkołach, a dopiero potem pozostałe dzieci.   ZPP-CWU zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne dzieci.
Nie ma możliwości zapisania dziecka na dwa turnusy. Na drugi turnus dziecko będzie mogło zostać zapisane tylko w przypadku, gdy po zakończeniu zapisów, w dniu 29 grudnia 2020, będą wolne miejsca.
Zgłoszenie należy przesłać na adres wypoczynek@mosjg.pl
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko dziecka
Datę urodzenia
Wybrane turnusy (wpisujemy nr turnusu)
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko.
Oświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Zgłoszenie niezawierające kompletu powyższych informacji uznaje się za nieważne.
Po otrzymaniu zgłoszeń organizator wstępnie przydzieli dzieci do poszczególnych grup.
W dniu 22 grudnia 2020, do godziny 15.30  osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną, jako odpowiedź na zgłoszenie.
W informacji tej przesłana zostanie karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, druk oświadczenia dotyczącego COVID-19, wysokość opłaty jaką należy uiścić oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numery turnusu.
Warunkiem POTWIERDZENIA zapisu dziecka na półkolonie jest dostarczenie do ZPP-CWU wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie przed godziną 12.00 dnia 28 grudnia 2020r.(liczy się termin wpływu na rachunek Rady Rodziców ZPP-CWU). Preferowany sposób dostarczenia kart to droga elektroniczna (skan dokumentu) na adres wypoczynek@mosjg.pl
Weryfikacja kart oraz wpłat odbędzie się dnia 28 grudnia 2020 o godz. 12.00. BRAK karty lub wpłaty POWODUJE SKREŚLENIE dziecka z listy. NIE MA możliwości uzupełniania dokumentów po terminie weryfikacji.
Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu dzieci zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w karcie adres mailowy w dniu 30 grudnia 2020 do godz. 15.30. Informacje wysyłamy do rodziców/opiekunów prawnych tylko przyjętych dzieci.
W przypadku gdy w dniu 30 grudnia 2020 będą wolne miejsca zostanie ogłoszony dodatkowy etap zapisów. Informacja będzie umieszczona na stronie Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień www.mosjg.pl oraz na profilu na facebooku.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w półkolonii, zgodnie z wytycznymi GIS, musi być  zdrowe
w dniu rozpoczęcia turnusu, oraz nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie
i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu. Nie spełnienie tego warunku powoduje skreślenie z listy uczestników.
Przesłanie zgłoszenia dziecka na półkolonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.