KONKURS WOKALNY on-line pn. „ZDOLNI – ZDALNIE”

KONKURS WOKALNY on-line pn. „ZDOLNI – ZDALNIE”

9 lutego 2021 0 przez mdk

Witajcie! Śpiewać każdy może…a więc! Wzorem popularnych programów telewizyjnych z cyklu “Voice…” zachęcamy Was do przesyłania nam swoich nagrań wokalnych.Szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie.

Masz talent? Więc go pokaż!

KONKURS  WOKALNY on-line

pn. „ZDOLNI – ZDALNIE”

ORGANIZATOR:

Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze.

CELE KONKURSU:

– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,

– umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych,

– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież ucząca się w wieku 6 – 11 lat.

2. W konkursie biorą udział soliści.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 6 – 8 lat oraz 9 – 11 lat

ZASADY I WARUNKI  UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem udziału w  konkursie jest nagranie w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, tabletu, komputera, aparatu fotograficznego, itp.) swojego wykonania jednego wybranego utworu i przesłanie nagrania (w postali pliku w załączniku) na adres: konkursy_mdk@op.pl  do dnia 31 marca 2021 r.

Preferowane są pliki wideo przedstawiające śpiewającą osobę. Organizator dopuszcza jednak przesłanie plików dźwiękowych bez obrazu.

2. Uczestnicy konkursu przesyłają wraz z nagranym plikiem na powyższy adres mailowy: kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika –                 Załącznik nr 1

OCENA PRAC:

1. Jury oceniać będzie:

 • dobór repertuaru
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 • interpretacja ,
 • ogólny wyraz artystyczny.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.04.2021r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.mdkjelonek.pl  oraz na Facebooku. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.

O  terminie i formie wręczenia nagród  zostaną powiadomieni mailowo  wszyscy zwycięzcy.

DANE OSOBOWE:

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów,  przyznania oraz wydania nagród.

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, reprezentowany przez Dyrektora. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej „RODO”, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).

3. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania Organizatora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału                         w Konkursie

INNE POSTANOWIENIA:

 1. Decyzja przyznania nagród przez jury jest ostateczna.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Regulamin znajduje się na stronie: www.mdkjelonek.pl oraz na Facebooku placówki.
 5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora.
 6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:

            Karta  zgłoszenia uczestnika Konkursu Wokalnego pn. „ZDOLNI – ZDALNIE” oraz oświadczenie opiekuna prawnego  uczestnika – załącznik nr 1.

                                                                                            Koordynator konkursu

                                                                                              Maciej Cytarzyński