Konkurs Plastyczny “Zima,zima,zima!”

Konkurs Plastyczny “Zima,zima,zima!”

4 lutego 2021 0 przez mdk

Drodzy Przyjaciele. Czas szybko biegnie dlatego zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym z zimowymi impresjami. Szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie.

 

 Konkurs Plastyczny

pt. „ZIMA, ZIMA, ZIMA!”

dla dzieci w wieku przedszkolnym

oraz klas I-III SP

 

ORGANIZATOR:  Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

CELE KONKURSU:

  • uwrażliwienie dzieci na piękno zimy
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,
  • stworzenie interesującej kolekcji prac .

PRZYKŁADY TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

  • Krajobraz zimowy
  • Zabawy na śniegu
  • Portret bałwana
  • Sporty zimowe
  • Płatek śniegu
  • Zwierzęta zimą
  • i inne

WARUNKI KONKURSU:

        – w konkursie mogą brać dzieci w wieku przedszkolnym oraz  z klas I-III  szkół podstawowych      Miasta Jelenia Góra.

– prace oceniane będą w dwóch kategoriach: przedszkole, kl. I-III SP

– format pracy: A4

– technika dowolna, mieszana, colage, prace płaskie (bez materiałów sypkich)

– praca indywidualna

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:   28 luty 2021 r.

MIEJSCEZespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień (przedtem Młodzieżowy Dom Kultury), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12,  58-500 Jelenia Góra

Termin i forma wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu zostanie określona w protokole , który będzie wysłany na adres mailowy placówek oraz opublikowany na stronie internetowej: www.mdkjelonek.pl

 

KRYTERIA OCENY:

       –  zgodność z regulaminem,

       –  oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu,

       –  kreatywność autora,

       –  samodzielność,

       Prace oceni powołane przez organizatora jury. Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają     odwołaniu.

       INFORMACJE DODATKOWE:

      Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień dla finalistów konkursu.

      Praca powinna posiadać jednego autora, nie będą oceniane prace zbiorowe.

     Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich dostarczania do placówki.

     Prace nie mogą być zrolowane.

    Wszystkie zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością organizatora z możliwością ich    publikacji w celach promocyjnych.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz      zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, nagrań, zdjęć związanymi  z działaniami statutowymi placówki.

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru metryczki, drukowanym pismem lub wydrukiem komputerowym. Prosimy nie przytwierdzać metryczek do prac za pomocą zszywacza lub w inny sposób, który może uszkodzić pracę.

    Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu prac oraz przejazdu finalistów konkursu.

   Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Imprez:   e-mail: konkursy_mdk@op.pl

   Informacje o konkursie zostaną  umieszczone również na stronie internetowej: www.mdkjelonek.pl oraz na Facebooku

                                                                                              Koordynator konkursu

                                                                                              Maciej Cytarzyński

                                                                                                    ZPP-CWU

METRYCZKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

P.T. „ZIMA,ZIMA,ZIMA!”

AUTOR PRACY

NAZWISKO…………………………………………………………………

IMIĘ…………………………………………………………………………

WIEK………………………………………………………………………..

NAZWA SZKOŁY………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

KLASA………………………………………………………………………

TYTUŁ PRACY………………………………………………………………

IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA……………………………………………

……………………………………………………………………………….

TELEFON OPIEKUNA/E-MAIL……………………………………………

………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na użyczenie wizerunku mojego dziecka (ucznia) wychowanka i na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka /ucznia /wychowanka w ramach działań statutowych placówki związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu Plastycznego: „ZiMA,ZIMA,ZIMA!”.

……………………………………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA